WSNP

Wettelijke schuldsanering

Hier vindt u voorlichtingsfilmpjes over de WSNP en schuldhulpverlening. Wel zo makkelijk!

U hebt een cliënt met problematische schulden en u zoekt hulp voor hem of haar.

Belangrijk is om vast te stellen of uw cliënt op eigen kracht de verplichtingen van een minnelijke (MSNP) of wettelijke (WSNP) regeling kan nakomen. Als dat zo is kunt u uw cliënt aanmelden bij de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente. Wellicht kan er daarnaast lichte administratieve hulp in de vorm van een schuldhulpmaatje worden geboden of blijft u zelf gedurende een langere periode betrokken bij de cliënt.

Als er méér hulp voor een langere periode nodig is kunt u uw cliënt begeleiden naar budgetbeheer (inkomensbeheer) of beschermingsbewind. Is uw cliënt voldoende zelfredzaam dan is budgetbeheer een passende oplossing. Heeft uw cliënt méér hulp nodig dan kan beschermingsbewind worden ingeschakeld. Fidinda kan uw cliënt in beide gevallen van dienst zijn.

Uw cliënt houdt bij budgetbeheer een grotere eigen verantwoordelijkheid om gegevens aan te leveren en administratieve handelingen te doen. De budgetbeheerder adviseert en uw cliënt voert zelf uit. Ten aanzien van schuldenproblematiek levert uw cliënt, bij de schuldhulpverlener, zélf alle informatie aan over de schulden die zijn ontstaan. De budgetbeheerder kan sparen voor de schuldregeling en zo de uitvoering van de regeling garanderen.

De beschermingsbewindvoerder van Fidinda heeft een veel grotere verantwoordelijkheid in het voeren van de administratie en het vergaren van informatie over de schuldenlast van uw cliënt. Het succes van een op te zetten schuldregeling blijft deels afhankelijk van de mate waarin uw cliënt zelf in staat is om de noodzakelijke informatie zo compleet mogelijk en binnen een vast termijn aan te leveren. De bewindvoerder kan echter wél zelfstandig onderzoek doen naar openstaande schulden. 

Op het moment dat de leefsituatie en het budget van uw cliënt stabiel zijn kan worden gestart met een aanvraag schuldhulpverlening. De beschermingsbewindvoerder van Fidinda heeft daaraan voorafgaand een zo compleet mogelijke schuldenlijst samengesteld en alle bekende schuldeisers op de hoogte gebracht dat een schuldregeling aanstaande is. 

De bewindvoerder van Fidinda kan zorgen voor de aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente probeert in een “minnelijke schuldregeling of MSNP” de schuldeisers te overtuigen om akkoord te gaan met een afkooppercentage op de openstaande schulden. Dit gaat vaak in de vorm van een saneringskrediet. Schuldeisers verlenen kwijtschelding voor het deel dat onbetaald blijft.

Gemeenten geven de beschermingsbewindvoerders van Fidinda een grote verantwoordelijkheid in het procedureel goed uitvoeren van de toeleiding naar een MSNP traject.

De bewindvoerder van Fidinda kan in voorkomende gevallen ook intern doorverwijzen naar de WSNP bewindvoerders van Fidinda als al direct duidelijk is dat een minnelijk traject niet gaat lukken. Deze kan dan een Verzoekschrift WSNP opstellen. 

Soms lukt de MSNP niet. Schuldeisers vinden bijvoorbeeld het aanbod te laag omdat uw cliënt in de toekomst meer kan gaan verdienen. Het kan ook zijn dat de schuldenlast niet volledig in kaart kan worden gebracht omdat uw cliënt geen vaste woon-of verblijfplaats heeft gehad of de post niet heeft bewaard. Of er zijn bijvoorbeeld fraudeschulden en boetes. 

Als de MSNP mislukt dan blijft de mogelijkheid om de WSNP aan te vragen in veel gevallen de volgende stap om te zetten. De gemeente kan de WSNP aanvragen. Fidinda kan de WSNP ook voor u aanvragen. De rechter kijkt dan naar de omstandigheden van uw cliënt en de aard van de schuldenlast. Was het overmacht dat de schulden zijn ontstaan of is er sprake van “niet te goeder trouw”? Als er beschermingsbewind is gerealiseerd ná het ontstaan van de schuldenlast dan kan dit een positief effect hebben op de beslissing van de rechter. De rechter moet kunnen beoordelen of uw cliënt in staat is de verplichtingen van de saneringsregeling, met hulp van de beschermingsbewindvoerder, goed na te komen. 

Als uw cliënt wordt toegelaten tot de WSNP: Gefeliciteerd! De WSNP biedt o.a. bescherming tegen beslagen, contacten met schuldeisers en een voortdurend oplopende schuldenlast.

Gedurende 18 maanden neemt de WSNP bewindvoerder alle contacten met de schuldeisers over. Als uw cliënt in de MSNP schulden over het hoofd heeft gezien - schulden die dan wél géén probleem mogen zijn voor de toepassing van de WSNP,  zoals fraude - dan zullen deze ook worden gesaneerd.

Gedurende 18 maanden wordt de schuldenlast “bevroren”. Uw cliënt spaart in deze periode, en na 18 maanden zal de WSNP bewindvoerder de schuldeisers, na aftrek van de kosten van de WSNP, betalen wat uw cliënt heeft gespaard. In deze periode wordt automatisch rekening gehouden met schommelingen in het inkomen. Soms kan er gedurende 18 maanden niet worden gespaard voor de schuldeisers, als uw cliënt zich aan de regels houdt verdient hij tóch de schone lei. De kosten van de WSNP worden dan betaald door de Overheid. De WSNP bewindvoerder en ook de rechter kijken met een betrokken blik naar de  mogelijkheden en omstandigheden van uw cliënt. 

De WSNP heeft vanuit het verleden de naam een “kille saneringsregeling” te zijn. De WSNP is een relatief jonge wet uit 1999. Rechtbank en bewindvoerders hebben, in een snel veranderende samenleving, de menselijke maat in de regeling moeten zoeken én gevonden. Angst voor de WSNP is niet gegrond. Natuurlijk worden er eisen gesteld, dit zijn echter de redelijke eisen die zonder veel moeite kunnen worden nagekomen. De beschermingsbewindvoerders van Fidinda staan uw cliënt daarin bij.

Uw cliënt verdient de “schone lei” als hij/zij werkt aan het probleem waardoor de schulden zijn ontstaan. Uw cliënt én de bewindvoerder van Fidinda houden de WSNP bewindvoerder 18 maanden lang op de hoogte van de (financiële) situatie, uw cliënt spant zich maximaal in om te solliciteren naar werk als deze geschikt is voor werk en een uitkering heeft, uw cliënt spaart voor de schuldeisers als het inkomen dat toelaat én hij/zij maakt geen nieuwe schulden meer. De beschermingsbewindvoerder van Fidinda is daarbij de grote hulp in het verstrekken van informatie, het sparen voor de schuldeisers en het vóórkomen van nieuwe schulden. De rol van de beschermingsbewindvoerder van Fidinda is daarin heel belangrijk.

De WSNP bewindvoerder doet ander werk dan de beschermingsbewindvoerder. De WSNP bewindvoerder gaat alléén over het saneren van de schulden. De beschermingsbewindvoeder gaat over het inkomen en de betalingen.

De WSNP bewindvoerder rapporteert iedere 3 maanden aan de rechter hoe het met de zaak gaat. De WSNP bewindvoerder moet niet alleen de belangen van uw cliënt bewaken maar ook de belangen van de schuldeisers. Zij hebben er recht op dat uw cliënt zich maximaal inspant om de verplichtingen na te komen. De WSNP bewindvoerder zal uw cliënt goed voorlichten wat er wordt verwacht en werkt intensief samen met de beschermingsbewindvoerder van Fidinda.

Op de website van Bureau WSNP kunt u filmpjes, brochures, folders en informatie vinden over de wettelijke schuldsanering.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.