Toezicht op het levenstestament

Zorg voor later

Heeft uw cliënt behoefte aan professioneel toezicht op het levenstestament? Neem dan contact met ons op. 

Door het opmaken van een levenstestament geeft de volmachtgever vergaande bevoegdheden aan de gevolmachtigde. De behoefte naar toezicht op de werkzaamheden van de gevolmachtigde groeit. Niet alleen vanuit de volmachtgever, maar ook vanuit de gevolmachtigde. Toezicht wordt steeds meer een normaal onderdeel van het levenstestament.

‘Het gaat niet alleen om vertrouwen, maar ook om behoud van vertrouwen. Dat doe je door anderen mee te laten kijken.’  

Toezichthouder

De volmachtgever bepaalt hoever het toezicht moet gaan en wie de toezichthouder wordt. De machtiging kan beperkt worden tot de financiën, maar kan ook bedoeld zijn om beslissingen te kunnen nemen over de verzorging van de volmachtgever. Vaak vindt de volmachtgever een toezichthouder in de familie. Het kan ook zijn dat de volmachtgever geen familie heeft waaraan hij/zij deze taak toe kan of wil vertrouwen. In dat geval kan er een professioneel toezichthouder worden benoemd. Fidinda is een professionele toezichthouder. Wij gaan graag met uw cliënt in gesprek over zijn/haar wensen.


Fidinda

Fidinda is al ruim 17 jaar actief op het gebiedt van financiële zorgverlening zoals bewindvoering, mentorschap en curatele, wettelijke en minnelijke schuldsaneringen, faillissementen en vereffeningen. Zowel onze systemen als onze kennis en vaardigheden zijn dus volledig ingericht op het bekwaam en efficiënt uitvoeren van alle diensten die kunnen voortvloeien uit een benoeming in het levenstestament en het testament. Bij Fidinda Zorg voor Later staat een team van deskundig en ervaren personeel klaar om uw cliënt zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
In toezicht op levenstestamenten werken wij ook samen met de levensexecuteurs van i-executeur. Ga voor meer informatie naar de website van i-executeur. 

Werkwijze Fidinda

Als u als notaris, met en voor een cliënt, een levenstestament opstelt kunt u, of uw cliënt, Fidinda benaderen. Fidinda gaat dan met uw cliënt in gesprek waarna uw cliënt kan besluiten om ons te benoemen als toezichthouder in zijn/haar levenstestament. 

De basis voor het toezicht moet worden geregeld in het levenstestament, dat bepaalt de reikwijdte van het toezicht. De gevolmachtigde zal door de verplichtingen die voortvloeien uit de toezichtbepalingen gebonden zijn aan het toezicht. In beginsel is het toezicht primair bedoeld ter voorkoming van financieel misbruik van het vermogen van de volmachtgever. Bij actief toezicht wordt minimaal jaarlijks de door de gevolmachtigde opgestelde rekening en verantwoording gecontroleerd. De volmachtgever kan om extra toezicht werkzaamheden verzoeken waarbij er maatwerk zal worden geleverd. 

Fidinda Zorg voor Later zal een opdracht tot dienstverlening opstellen die aansluit op het door u opgestelde levenstestament. In deze opdracht tot dienstverlening wordt onder andere de frequentie van het contact tussen Fidinda Zorg voor Later en de volmachtgever voorafgaand aan het actieve toezicht vastgelegd en worden de kosten opgenomen. Dit geldt ook bij de overige vormen van benoemingen.


Tijdvak voor aanvang actief toezicht

Gedurende de tijd dat de gevolmachtigde nog niet actief is, zal Fidinda volgens de in de opdracht tort dienstverlening vermelde frequentie, contact met uw cliënt hebben. Het doel van deze contacten is om zeker te stellen dat de volmachtgever nog niet vertegenwoordigd wordt. Bij die gelegenheid kunnen ook de eventuele boedelbeschrijving en de contactgegevens geactualiseerd worden. Uw cliënt kan Fidinda verzoeken in de periode dat de gevolmachtigde nog niet actief is, meer werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

Actief toezicht

In het levenstestament zal moeten worden vastgelegd dat en hoe aan Fidinda wordt gemeld dat de gevolmachtigde voor het eerst gebruik gaat maken van zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid. 


Fidinda zal volgens de in het levenstestament vermelde frequentie de rekening en verantwoording van de gevolmachtigde controleren. Fidinda kan de gevolmachtigde technisch bijstaan in het opstellen van de rekening en verantwoording. Indien de volmachtgever extra toezicht werkzaamheden in het levenstestament en/of de opdracht tot dienstverlening heeft laten verwerken, zal ook hierop worden gecontroleerd. 


Fidinda zal regelmatig, minimaal jaarlijks, verslag doen van haar controle en toezicht werkzaamheden. De volmachtgever kan ook in het levenstestament bepalen dat derden verslag krijgen van onze werkzaamheden. Fidinda zal, als de rekening en verantwoording of andere signalen hiertoe aanleiding geven, extra onderzoek doen. In het levenstestament dienen de acties vastegelegd te worden die Fidinda zal moeten ondernemen als de gevolmachtigde zijn/haar werkzaamheden niet meer kan of wil uitvoeren of als er onregelmatigheden door Fidinda worden geconstateerd. Fidinda zal ervoor zorgdragen dat uw cliënt altijd vertegenwoordigd wordt door een door hem/haar gekozen vertegenwoordiger of een door de rechter benoemde bewindvoerder.


Kosten

Fidinda hanteert een uurtarief van € 125,- inclusief BTW. Dit uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd, waarbij voor de indexering wordt aangesloten bij de in artikel 1:447 BW bedoelde regeling. De facturatie vindt jaarlijks plaats op basis van urenregistratie. Extra werkzaamheden buiten de opgestelde opdracht tot dienstverlening worden alleen uitgevoerd en gefactureerd op verzoek van de volmachtgever of gevolmachtigde of indien wij dit noodzakelijk achten naar aanleiding van signalen van financieel misbruik of indien de gevolmachtigde geen informatie verstrekt.


KNB
Fidinda is één van de twee kantoren die in samenwerking met het KNB de pilot toezicht op levenstestamenten uitvoert. Op de website van het KNB staat een mooi artikel.

Vragen of een cliƫnt aanmelden?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.