Toezicht
op het levenstes-tament

zorg voor later

   U krijgt specialistische hulp door kundig en ervaren personeel
   Wij zijn transparant en goed bereikbaar
   Wij bieden maatwerk met individuele benadering

Met het opmaken van een levenstestament geeft u als volmachtgever vergaande bevoegdheden aan de gevolmachtigde. Toezicht op de werkzaamheden van de gevolmachtigde is een normaal onderdeel van het levenstestament.
'Het gaat niet alleen om vertrouwen, maar ook om behoud van vertrouwen. Dat doe je door anderen mee te laten kijken.’ 
Daarom is het vooraf regelen van een betrouwbare gevolmachtigde en een professionele onafhankelijke toezichthouder, een verstandige keuze. Daarmee voorkom je dat er onduidelijkheid of onenigheid in de toekomst ontstaat.


Toezicht
Voorkomen van financieel misbruik van het vermogen van u als volmachtgever is het primaire doel van het toezicht. Als volmachtgever bepaalt u de vorm van het toezicht. Hoever gaat het toezicht en wie wordt de toezichthouder? Ook dat bepaalt u.  Wij helpen u graag wanneer u zoekt naar een professionele toezichthouder.

Werkwijze 

U kunt ons rechtstreeks of via een notaris benaderen. Wanneer u een levenstestament wilt opstellen kunt u ons benoemen als toezichthouder. Het toezicht bestaat onder andere uit het controleren van de rekening en verantwoording van de gevolmachtigde. De rekening en verantwooring is een overzicht waarin alle inkomsten, uitgaven en vermogen over het afgelopen jaar staan gesprecificeerd. Zo kan de toezichthouder controleren of er geen onregelmatigheden hebben plaats gevonden. Fidinda kan de gevolmachtigde technisch bijstaan in het opstellen van de rekening en verantwoording.

Fidinda voert het toezicht uit op basis van een opdracht tot dienstverlening die aansluit op het levenstestament. De gevolmachtigde wordt door de toezichtbepalingen in het levenstestament gebonden aan het toezicht. Bij voorkeur verstrekt u ons een kopie van het levenstestament, zodat wij op de hoogte zijn van uw opdracht. Indien wenselijk kunnen wij in de periode dat de gevolmachtigde nog niet actief is, ook (controlerende of adviserende) werkzaamheden voor u verrichten. 

 

Actief toezicht

In het levenstestament wordt vastgelegd dat en hoe moet worden gemeld dat de gevolmachtigde voor het eerst gebruik maakt van zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid. Fidinda controleert volgens de afgesproken frequentie, doch minimaal jaarlijks, de rekening en verantwoording van de gevolmachtigde. Wij doen minimaal jaarlijks verslag van onze controle- en toezichtwerkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat u altijd vertegenwoordigd wordt door een door u gekozen vertegenwoordiger of een door de rechter benoemde bewindvoerder.

 

Fidinda

Fidinda is al ruim 17 jaar actief op het gebiedt van financiële zorgverlening zoals bewindvoering, mentorschap en curatele, wettelijke en minnelijke schuldsaneringen, faillissementen en vereffeningen. Zowel onze systemen als onze kennis en vaardigheden zijn dus volledig ingericht op het bekwaam en efficiënt uitvoeren van alle diensten die voort kunnen vloeien uit een benoeming in het levenstestament en testament. Bij Fidinda Zorg voor Later staat een team van kundig er ervaren personeel klaar om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
In toezicht op levenstestamenten werken wij ook samen met de levensexecuteurs van i-executeur. Ga voor meer informatie naar de website van i-executeur. 


Kosten

Fidinda hanteert een uurtarief van € 125,- inclusief BTW. Dit uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd, waarbij voor de indexatie wordt aangesloten bij de in artikel 1:447 BW bedoelde regeling. De facturatie vindt jaarlijks plaats op basis van urenregistratie. Extra werkzaamheden buiten de opgestelde opdracht tot dienstverlening worden alleen uitgevoerd en gefactureerd op verzoek van u, de gevolmachtigde of indien wij dit noodzakelijk achten naar aanleiding van signalen van financieel misbruik of indien de gevolmachtigde geen informatie verstrekt.

 

KNB
Fidinda is één van de twee kantoren die in samenwerking met het KNB de pilot toezicht op levenstestamenten uitvoert. Op de website van het KNB staat een mooi artikel.

Uzelf aanmelden?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?