Mentorschap

Zorg & bescherming

Goed geregeld
Soms komt het voor dat mensen als gevolg van ziekte, een verstandelijke beperking of stoornis (tijdelijk) niet in staat zijn zelf verstandige beslissingen over hun zorg te nemen. Dan is een vertegenwoordiger gewenst. In dergelijke situaties kan wettelijk mentorschap een oplossing zijn. Mentorschap kan aangevraagd worden bij de kantonrechter; deze rechter kan Fidinda als mentor benoemen. De mentor behartigt dan de belangen van betrokkene. 

Voor wie is mentorschap bedoeld?
Mentorschap is bedoeld voor diegenen die door hun ziekte of beperking tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun persoonlijke belangen zelf te behartigen en geen familie of naaste hebben die dit op zich zou willen of kunnen nemen. Het gaat om mensen die door hun verstandelijke beperking, psychiatrische stoornis, verslaving of dementie moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Een mentor kan dan fungeren als adviseur en vertrouwenspersoon. Wettelijke vertegenwoordiging door een mentor voorkomt dat iemand een beslissing neemt waarvan hij de gevolgen niet meer kan overzien. Mentorschap is ook bedoeld voor diegenen voor wie de zorg en ondersteuning onvoldoende is geregeld. Voor deze cliënten kan de mentor de zorg regisseren en initiatieven nemen om de zorg of ondersteuning op te starten of te verbeteren.

Wat is de bevoegdheid van de mentor?
De mentor bewaakt als onafhankelijk tussenpersoon de niet-vermogensrechtelijke belangen van betrokkene en is wettelijk bevoegd beslissingen te nemen op het gebied van diens verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding.

De mentor heeft echter ook de bevoegdheid in te grijpen wanneer hij van mening is dat een bepaalde situatie niet wenselijk is voor betrokkene. Met name wanneer hij ziet dat een genomen beslissing ingrijpende gevolgen kan hebben voor diens welzijn. De mentor beheert niet de financiën van betrokkene. Dat zou een taak kunnen zijn voor een bewindvoerder. 

Wat zijn de taken van de mentor?
Bij aanvang van het mentorschap bepaalt de mentor, in overleg met betrokkene en/of diens begeleider(s), welke wensen en doelen er zijn voor de komende periode. De mentor regisseert daarna de zorg rondom betrokkene. Het is daarbij belangrijk in het oog te houden dat de mentor geen hulpverlener is. Hij stelt bijvoorbeeld mede het zorgplan vast, maar de uitvoering van die zorg behoort niet tot zijn taken. Het is de taak van een mentor de belangen van betrokkene te behartigen en hem te adviseren en te vertegenwoordigen in die situaties waarin betrokkene zelf niet in staat is een weloverwogen besluit te nemen. Waar dit nog wel mogelijk is, zal hij betrokkene aanmoedigen en steunen bij het zelf naar buiten brengen van zijn of haar mening of besluit. Wanneer echter wordt geconstateerd dat betrokkene niet wilsbekwaam is en geen goed besluit kan nemen, doet de mentor dit in zijn plaats. Daarbij zal de mentor zoveel mogelijk rekening houden met de eigen mening en behoefte van betrokkene en proberen te handelen in lijn met zijn/haar geloofsovertuiging en culturele achtergrond.

Wat doet de mentor niet?
De mentor zal niet dwingen een ingrijpende behandeling te ondergaan wanneer het nalaten daarvan geen ernstige gevolgen heeft voor betrokkene. De mentor neemt ook geen hoogstpersoonlijke beslissingen.

Zo mag de mentor geen:

  • echtscheidingsverzoek indienen;
  • kind laten erkennen;
  • donorregistratie doen;
  • euthanasieverklaring opstellen;
  • testament maken;
  • beslissing nemen over de opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

De mentor kan wel met betrokkene meedenken over deze hoogstpersoonlijke zaken en hem waar nodig adviseren.

Wie kan de aanvraag indienen?
Er zijn meerdere personen en instellingen die een aanvraag tot mentorschap kunnen indienen, waaronder de persoon die een mentor krijgt (betrokkene) en de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt. Ambulant begeleiders behoren NIET tot de kring van verzoekers. Een medewerker van Fidinda informeert u tijdens een gesprek graag over de mogelijkheden.

Hoe wordt mentorschap aangevraagd?
U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Na aanmelding vragen wij u om een intakeformulier in te vullen en een aantal stukken toe te sturen. Indien gewenst/noodzakelijk kunnen wij u hier ook bij ondersteunen. Nadat dit compleet is aangeleverd, wordt door ons contact opgenomen om een huisbezoek in te plannen. Dit huisbezoek is bedoeld om kennis te maken en om van u te horen op welke gebieden u ondersteuning nodig heeft. Tijdens dit gesprek zal de mentor ook duidelijk uitleggen wat mentorschap inhoudt en zal er ruimte zijn voor eventuele vragen. Daarna stuurt Fidinda de stukken met de bereidverklaring naar de Rechtbank. De Rechtbank belegt dan binnen vier tot acht weken een zitting. Voor deze zitting worden alle betrokkenen uitgenodigd. Nadat de zitting geweest is en de kantonrechter het verzoek goedkeurt, zal de kantonrechter hiervoor een beschikking afgeven. Deze beschikking zal zowel naar de cliënt als naar Fidinda gestuurd worden.

Hoe wordt een mentor toegewezen?
Door onze mentoren wordt gezamenlijk besloten welke mentor aan betrokkene wordt toegewezen. Hierbij wordt rekening gehouden met de woonplaats van cliënt, de ruimte die onze mentoren hebben in hun caseload en datgene wat tijdens de eerste kennismaking naar voren komt. Het kan zijn dat de mentor die wordt toegewezen een andere is dan degene die het eerste huisbezoek heeft afgelegd. Dit is afhankelijk van bovenstaande factoren. Het heeft onze voorkeur dat betrokkene langere tijd vertegenwoordigd wordt door dezelfde mentor. Het kan echter in een enkel geval voorkomen dat tussentijds wordt besloten een andere mentor uit ons team toe te wijzen aan betrokkene.

Wanneer eindigt het mentorschap?
Als de rechter het mentorschap heeft ingesteld voor een bepaalde periode, eindigt het mentorschap na afl oop daarvan. Het mentorschap eindigt ook na overlijden van betrokkene en na het vervallen van de noodzakelijkheid van het mentorschap.


Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij bieden maatwerk voor al uw (financiële) zorg vragen.