Toezicht op levens­testamenten

Professionele toezichthouder

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Door het opmaken van een levenstestament geeft u als volmachtgever, vergaande bevoegdheden aan een ander persoon, de gemachtigde. Toezicht op de werkzaamheden van de gemachtigde wordt steeds meer, niet gezien als wantrouwen naar de gemachtigde, maar als een normaal onderdeel van het levenstestament. 

Toezicht

Het primaire doel van het toezicht is het voorkomen van financieel misbruik van het vermogen van de volmachtgever. U, als volmachtgever, bepaalt of en zo 

ja welke vorm van toezicht er komt. 

U bepaalt ook hoever dat toezicht moet gaan en wie de toezichthouder wordt. Vaak zoekt de volmachtgever een toezichthouder in de familie. Maar er zijn echter volmachtgevers die alleen zijn of om andere redenen liever een toezichthouder buiten de familie zoeken. We spreken dan over een professioneel toezichthouder. Fidinda Administratie is een professionele toezichthouder.

Fidinda
Fidinda Financiële Zorg Groep is op 1 januari 2019 ontstaan door een fusie tussen Heijne en Verkerk & Vos. Deze beide organisaties zijn al meer dan 15 jaar actief op het gebied van financiële zorgverlening zoals bewindvoering, mentorschap en curatele, wettelijke en minnelijke schuldsaneringen, faillissementen en het afwikkelen van nalatenschappen. Fidinda heeft nu 8 vestigingen. Er werken nu ongeveer 100 personen, waaronder diverse juristen. Voor de verschillende activiteiten zijn diverse aparte bedrijfs-onderdelen opgericht. Het professioneel toezicht op de uitvoering van de levens-testamenten zal door Fidinda Administratie BV. worden uitgevoerd.

Werkwijze Fidinda

Als u voornemens bent om een levenstestament op te stellen kunt u direct of via de notaris Fidinda benaderen. Na een eerste gratis kennismaking kunt u besluiten om ons te benoemen als toezichthouder in uw levenstestament.  

De basis voor het toezicht moet worden geregeld in het levenstestament. Dat bepaalt de reikwijdte van het toezicht. In beginsel zal het toezicht bestaan uit het controleren van de rekening en verantwoording van de gevolmachtigde. U kunt als volmachtgever daarnaast in het levenstestament bepalen dat de gemachtigde voor bepaalde rechtshandelingen vooraf toestemming moet vragen aan de toezichthouder. 

Het toezicht zal worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen u en Fidinda. Deze overeenkomst sluit aan op het door u gemaakte levenstestament. De gemachtigde zal door de verplichtingen die voortvloeien uit de toezichtbepalingen in het levenstestament gebonden zijn aan het toezicht.  

Nadat het levenstestament is gemaakt, houdt Fidinda een kennismakings- en informatie gesprek met u en bij voorkeur samen met uw gemachtigde. Tijdens dit gesprek zullen we het toezicht nader  bespreken en verduidelijken. U verstrekt een kopie van het levenstestament aan Fidinda. Als u besluit uw levenstestament te wijzigen moet u Fidinda een kopie van het gewijzigde levenstestament verstrekken. Indien nodig wordt de overeenkomst tussen u en Fidinda dienovereenkomstig aangepast. 

Het is raadzaam dat u een boedelbeschrijving bij Fidinda, uw toezichthouder, deponeert. Dat voorkomt dat uw toezichthouder afhankelijk is van uw gemachtigde voor informatie bij de start van het toezicht. Indien gewenst helpt Fidinda u bij het maken van de boedelbeschrijving.

Tijdvak voor aanvang actief toezicht

Gedurende de tijd dat de gevolmachtigde nog niet actief is, zal Fidinda minimaal jaarlijks contact met u hebben. Het doel van deze contacten is om zeker te stellen dat u nog niet vertegenwoordigd wordt. Bij die gelegenheid kan ook de boedelbeschrijving geactualiseerd worden. U kunt Fidinda verzoeken in de periode dat de gevolmachtigde nog niet actief is, meer werkzaamheden voor u te verrichten.

Actief toezicht

In het levenstestament zal moeten worden vastgelegd dat en hoe aan Fidinda wordt gemeld dat de gevolmachtigde voor het eerst gebruik gaat maken van zijn vertegenwoordigings-bevoegdheid. 

Fidinda zal volgens de afgesproken frequentie de rekening en verantwoording (R&V) van de gemachtigde controleren. Fidinda kan de gemachtigde technisch bijstaan in het opstellen van de rekening en verantwoording.

Fidinda zal regelmatig, minimaal jaarlijks, verslag doen van haar controle en toezicht werkzaamheden. U kunt ook in het levenstestament bepalen dat derden verslag krijgen van onze werkzaamheden. Fidinda zal als de R&V of andere signalen hiertoe aanleiding geven, extra onderzoek doen. In de opdracht worden acties vastgelegd die Fidinda zal moeten gaan ondernemen als de gemachtigde zijn werkzaamheden niet meer kan of wil uitvoeren of als er onregelmatigheden door Fidinda worden geconstateerd. 

Als in het levenstestament een reservegemachtigde is genoemd, zal Fidinda deze assisteren bij het oppakken van de vertegenwoordiging. Fidinda zal er voor zorgdragen dat u altijd vertegenwoordigd wordt door een door u gekozen vertegenwoordiger of een door de rechter benoemde bewindvoerder.

Kosten
Voor het eerste jaar wordt € 363 incl. btw in rekening gebracht, inclusief de intake en het aanmaken van het dossier. De jaarlijkse kosten voor het onderhouden van contact en het bijhouden van het dossier bedragen € 60,00 incl. BTW. Zodra het toezicht actief is geworden, dient rekening gehouden te worden met 4 uur arbeid, oftewel € 363 incl. BTW per jaar.  Als er meer dan toezicht ter voorkoming van financieel misbruik is gewenst, worden extra werkzaamheden rekening gebracht voor € 102,85 incl. BTW per uur.

Benieuwd naar onze andere diensten?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij nemen u graag de financiële verantwoordelijkheid over uw cliënt uit handen.