Met het opmaken van een levenstestament geeft u als volmachtgever vergaande bevoegdheden aan de gevolmachtigde. Toezicht op de werkzaamheden van de gevolmachtigde is een normaal onderdeel van het levenstestament. 'Het gaat niet alleen om vertrouwen, maar ook om behoud van vertrouwen. Dat doe je door anderen mee te laten kijken.’ 

Toezicht
Voorkomen van financieel misbruik van het vermogen van u als volmachtgever. Dát is het doel van het toezicht. Als volmachtgever bepaalt u de vorm van het toezicht. Hoever gaat het toezicht en wie wordt de toezichthouder? Ook dat bepaalt u. Wij helpen u graag wanneer u zoekt naar een professionele toezichthouder.

Werkwijze 

U kunt ons rechtstreeks of via een notaris benaderen. Wanneer u een levenstestament wilt opstellen kunt u ons benoemen als toezichthouder. Het toezicht bestaat onder andere uit het controleren van de rekening en verantwoording van de gevolmachtigde. De rekening en verantwooring is een overzicht waarin alle inkomsten, uitgaven en vermogen over het afgelopen jaar staan gesprecificeerd. Zo kan de toezichthouder controleren of er geen onregelmatigheden hebben plaats gevonden. Fidinda kan de gevolmachtigde technisch bijstaan in het opstellen van de rekening en verantwoording.

Fidinda voert het toezicht uit op basis van een opdrachtovereenkomst die aansluit op het levenstestament. De gevolmachtigde wordt door de toezichtbepalingen in het levenstestament gebonden aan het toezicht. U verstrekt ons een kopie van het levenstestament. Indien wenselijk kunnen wij in de periode dat de gevolmachtigde nog niet actief is, meer werkzaamheden voor u verrichten. 

 

Actief toezicht

In het levenstestament wordt vastgelegd dat en hoe moet worden gemeld dat de gevolmachtigde voor het eerst gebruik maakt van zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid. Fidinda controleert volgens de afgesproken frequentie de rekening en verantwoording van de gevolmachtigde. Wij doen minimaal jaarlijks verslag van onze controle- en toezichtwerkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat u altijd vertegenwoordigd wordt door een door u gekozen vertegenwoordiger of een door de rechter benoemde bewindvoerder.

 

Fidinda

Fidinda Financiële Zorg Groep bestaat uit Heijne en Verkerk & Vos. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van financiële zorgverlening. Denk daarbij aan bewindvoering, mentorschap en curatele, wettelijke en minnelijke schuldsaneringen, faillissementen en het afwikkelen van nalatenschappen. 


Kosten

Fidinda hanteert een uurtarief van € 105,- inclusief BTW. De facturatie vindt jaarlijks plaats op basis van urenregistratie. Extra werkzaamheden buiten de opgestelde opdrachtovereenkomst worden alleen uitgevoerd en gefactureerd op verzoek van u als volmachtgever, de gevolmachtigde of indien wij dit noodzakelijk achten naar aanleiding van signalen van financieel misbruik of indien de gevolmachtigde geen informatie verstrekt.
Onderstaand treft u een indicatie van de kosten voor onze werkzaamheden.

 
Intakekosten                                                    3 uur = € 315,- inclusief BTW eenmalig

Tijdvak voor aanvang actief toezicht     1 uur = € 105,- inclusief BTW per jaar

Actief toezicht                                                4 uur = € 420,- inclusief BTW per jaar

 

KNB
Fidinda is één van de twee kantoren die in samenwerking met het KNB de pilot toezicht op levenstestamenten uitvoert. Op de website van het KNB staat een mooi artikel.

Uzelf aanmelden?

Neem contact met ons op. Wij zijn op werkdagen van 08.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur bereikbaar.

Benieuwd waar we u nog meer mee kunnen helpen?

Contact opnemen

Waarmee kunnen wij u helpen?